Otel Yönetim Sözleşmesi

OTEL YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

İŞİN KAPSAMI: Otel İşletme Sözleşmesi’nin imzalanması ile Otelin her türlü kayıt, tescil ve işletmelerini Şirketiniz adına yürütmek, resmi kişi ve kuruluşlar ile 3. Şahıslara karşı her türlü hukuki sorumluluk ve mükellefiyetler şirketinize ait olmak ve oteli tam bir yönetim sorumluluğu altında Şirketiniz nam ve hesabına işletmek üzere İşletmeci sıfatıyla Şirketimizi vekil tayin etmiş olmaktasınız. Şirketimiz otelin işletmecisi olarak, tüm gelirleri toplayacak ve tüm işletme maliyetlerini adınıza ödeyecek ve adınıza karlılığı sağlayacaktır.

TESİS NİTELİĞİ: İşletme Sözleşmesi’nin imzalanması ile Şirketinizce Otelin, karşılıklı yapılacak değerlendirme sonucu tespit edilmek üzere, …. yıldızlı otel olarak işletmeye uygun nitelikte, her türlü mütemmim cüz, müştemilat, araç-gereç, ekipman-teçhizat, tesisat, sair demirbaş ve işletme sermayesi tamamlanmış, yasal ve finansal yükümlülükleri şirketinizce yüklenmiş ve her türlü izin, ruhsat ve lisansları alınmış haliyle sorunsuz olarak şirketimize teslim edileceğini varsayıyoruz.

OTELİN İSMİ: Otelin ismi olacaktır.

OTELİN İNŞAASI: Otelin mevcut tasarım ve inşaatının genel olarak standartlara uyumluluk gösterdiğinden Teknik Ekibimizin yapacağı ziyaret sonrası hizmet standartlarının korunması ve işletme verim ve karlılığın arttırmak için gerekli kapsamlı tadilat gerektirmeyen değişiklikler belirlenecek ve tarafınız ile paylaşılacaktır. İhtiyaç varsa Son tadilat projeleri karşılıklı mutabakat ile onaylanacaktır. 

İŞLETME SÜRESİ: Otel, tüm fonksiyonların tamamlanmasından sonra gerçekleşecek açılış tarihinden başlamak, üzere minimum … yıl süreyle işletilecek, karşılıklı olarak arzu edildiği takdirde işletme sözleşmesi aynı şartlarla … yıl uzatma opsiyonu söz konusu olacaktır.

İŞLETME YÖNETİM ÜCRETİ: İşletmeci tarafından sözleşme kapsamında verilecek yönetim hizmetleri karşılığında Mülk sahibi, Otelin elde edeceği toplam gelirlerin %.... oranı karşılığını Yönetim Ücreti olarak İşletmeciye ödeyecektir.

PAZARLAMA: Otele ilişkin şirketimiz bütçede tanıtım, fuar ve acente ve şirket gezileri için ayrılan pazarlama işletme masrafları hariç herhangi bir pazarlama ücreti talep etmemektedir.

TEKNİK DESTEK: Şirketimizce, Mülk Sahibi’nin yatırımının ekonomik yönlerden rahatlatacak kalite ve çağdaş otelcilik standartlarında gerçekleşmesini ve verimli bir işletme yapılabilmesini sağlamak amacına yönelik olarak değerlendirecek ve önerilerde bulunulacaktır. Bu öneriler karşılığı herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

F&E FONU (Demirbaş Yenileme Fonu): Otelin mobilya ve ekipmanının yenilenmesi için her yıl toplam gelirlerinin (KDV ve varsa diğer vergiler hariç)

İşletme Ayı        FF&E%

İşletme yılı ve devamı %...

Oranında pay ayrılarak Yenileme Fonu oluşturulacaktır. Bu fon Mülk sahibi şirketiniz tarafından otel işletmesi adına açılacak ayrı bir banka hesabında biriktirilecek ve işletmeci şirketimizin öngöreceği ve sizin hemfikir olduğunuz yenilemeler bu fondan yararlanılarak yapılacak harcamalarla gerçekleşecektir. Bu fonun yeterli olmadığı yenileme ihtiyaçlarında onayınız ile yapılacak yenilemeler tarafınızdan karşılanacaktır.

BAKIM VE ONARIM: Otelin iyi bir bakım içinde (first class) işletmesi yapılacaktır. Mülk Sahibi Şirketiniz, Otel binasının tesisat, işçilik, kullanılan malzemelerinin yeteli kaliteli ve standartlarında olmamasından ve bitirilmemesinden, bunların yaratacağı güvenlik ve diğer sorunlarda sorumlu olacaktır.

PERSONEL: Otelde görev alacak tüm personel, Mülk Sahibi’nin personeli olacaktır. Tüm personel işletmeci tarafından tayin ve kontrol edilecektir. İşletmecinin ön açılışta Mülk sahibine sunacağı bütçeye uygun olarak çalışan kişi sayısı ve maaş giderleri İşletmeci tarafından tespit edilecektir. Otel Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü İşletmecinin teklifi ve Mülk sahibinin onayı ile işe alınacaktır. Tüm diğer personel Otel Genel Müdürü tarafından işletmecinin denetiminde işe alınacaktır.

İŞLETME SERMAYESİ: Otel açılışında gereken ilk işletme sermayesini ve İşletme süresince otelin ihtiyacı olacak ek işletme sermayesi Mülk sahibi tarafından temin edilecektir. Otel işletmesinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken operasyonel harcamalar Mülk Sahibinin vekaleti ile Otel Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürünün çift iması ile gerçekleşecektir. Bina yenileme ve altyapıya yönelik harcamalar Mülk Sahibi tarafından gerçekleşecektir.

BÜTÇELEME: Her yılsonunda takip edilen yıla ait otelin gelir hedefi, idari kararlar, yenileme tasarrufu ve harcaması, gerekli sermaye harcamaları ve diğer mali ve idari programlar Mülk Sahibinin onayına sunulacaktır. Tüm harcamalar onaylanan bütçeye uygun olarak otel yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir.

RAPORLAMA ve DENETLEME: Her ayın ikinci haftasında bir önceki ayın finansal performansı, o yıla ait bütçe ve revize hedeflerin değerlendirmesini barındıran bir rapor Mülk Sahibine sunulacaktır. Mülk sahibinin veya adına temsilcilerinin otelin işletilmesini aksatmadan otel binasını ve mali kayıtları denetleme hakkı vardır. Her yılsonu kapanışında Mülk Sahibi dilerse bağımsız denetim de yaptırabilir.

SİGORTALAR: Otel yönetimi otel bütçesinden karşılanmak üzere gerekli tüm işletme sigortalarını yaptıracaktır. İşletme sigortaları dışında kalan bina sigortası dahil olmak üzere diğer tüm risklere karşı yapılacak sigortalar Mülk Sahibinin sorumluluğunda olup tarafından karşılanacaktır. Otel müştemilatına ilişkin gayrimenkul mülkiyeti ve sigortasıyla ilgili ve diğer gayrimenkul ile ilgili maliyet ve masrafların ödenmesi Şirketinizin sorumluluğundadır. İşletme Sözleşmesinin satır başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

GİZLİLİK: Taraflar, işbu Teklif çerçevesinde birbirlerine açıkladıkları veya tarafların yürüttükleri hukuki ve mali incelemeler çerçevesinde edindikleri bilgilerin tamamını gizlilik ilkelerine uygun olarak korunacağı ve işbu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda mutabıktırlar. Yasal zorunluluk içeren haller ve/veya Otel’in finansmanı için gerekli olması halleri haricinde, taraflardan hiçbiri, diğer tarafın yazılı izni olmadan, kamuoyuna, işbu sözleşme hakkında veya anılan konuya ilişkin görüşmelerin varlılığı veya içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak ve bilgi aktarmayacaktır. Gizlilik yükümlüğü işbu sözleşme süresinin sonu, görüşmelerin sona erdirilmesi ve iptali halinde dahi geçerliliğini sürdürmeye devam edecektir.

BAĞLAYICILIK: Taraflar işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmını, diğer tarafın yazılı onayını almadan 3. Kişilere devir etmeyecektir.

İşbu sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece, tarafınızca otelin işletilmesi ve kiralanması hususunda 3. Kişilere görüşme yapılmayacaktır.

YÜRÜRLÜK: İş bu İşletme Sözleşmesi başka herhangi bir işlem yapmaksızın işletmenizin yönetim kurulu kararıyla İşletme sözleşmesi olarak uygulamaya konulacaktır.

*Yönetim hizmeti aldığınız veya almak istediğiniz bir tesisiniz varsa teklifimizi öğrenmek için lütfen Kemal Cubukcu ile iletişime geciniz.

admin 03 Şubat, 2023 otel-yönetim-sözleşme