Otel Kiralama Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ

İşbu kira sözleşmesi, kiraya ……… A.Ş. adına ……. ile kiracı ….. Şirketi adına ….. tarafından ... tarihinde akdedilmiş olup, aşağıdaki hükümler kabul ve taahhüt edilmiştir.

1-Genel Hükümler

Kiralanan Yer : ..m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan taşınmazlar ve eklentileri

Kiraya Veren : …/....adresinde faaliyet gösterir.

Kiracı : … adresinde faaliyet gösterir.

Kira Başlangıcı :  ..... ilk yıl tadilat nedeniyle bedelsiz olarak 

Kira Süresi                            : ..... Tarihinden itibaren 10 yıl.

 Kira Bedeli                     : Aylık ödenecek olup, ayrıntısı “Özel Hükümlerin” maddesinde belirtilmiştir.

Kira bedelinin tediyesi  : Her ayın günü aylık olarak ödenecektir.

Kullanım Şekli : Kiralanan taşınmaz, sözleşmenin devamı maddelerinde belirtilen sınırlamalar dahilinde otel işletmeciliğinde kullanılacaktır.

2-Özel Hükümler

İşbu sözleşme ..... tarihinden itibaren ilk yıl tadilat nedeniyle bedelsiz olmak üzere10 (on) yıl yürürlükte kalacaktır. Sözleşme süresinin sona ermesinden 3 (Üç) ay önce taraflarca kira sözleşmesinin feshedildiğine dair yazılı bildirim yapılmadıkça sözleşme kendiliğinden bir yıllık süreler ile uzayacaktır. Sözleşmenin uzadığı dönemlerde de bu maddede belirtilen sürelere riayet etmek suretiyle kira sözleşmesi feshedilebilecektir.

Kiracı, kullanım hakkını devredemeyeceği gibi kiraya verenin yazılı izni olmadıkça üçüncü kişilerle alt kira akitleri de kuramayacaktır. Aksi halde kira sözleşmesi hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kiraya veren tarafından

Kira bedeli .... tarihleri ile .... tarihleri arası aylık KDV DAHİL... TL (.....TL) dir. Kira bedeli, vadesi her kira ayının 5. Gününe denk gelecek şekilde nakit olarak ödenecektir. Kira bedelinin kıymetli evrak ile ödenmesinin talep edilmesi halinde, 1 yıl içerisinde muaccel olacak tüm aylar için, her kira ayı vadesine uygun kıymetli evrak verilecektir. Aksi halde kira bedelinin kıymetli evrak ile ödenmesi mümkün değildir. Kiracının bu maddeyi ihlal eden davranışları, kira bedelinin ödemekte temerrüt olarak kabul edilecektir.

Kira bedeli, her yıl .....itibariyle yıllık %.(yüzde.....) oranına göre arttırılarak her yıl için yeniden

Nakit yada kıymetli evrak ile ödenecek kira bedellerinde temerrüte düşülmesi halinde, kiraya veren işbu sözleşmeyi Türk Borçlar Kanunu' nun 315 veya maddeleri gereği fesih hakkına sahiptir. Sözleşme süresince kiraya veren tarafından, kiracıya karşı bu maddede yazılı hakların veya herhangi birinin temerrüt durumunda kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği anlamına gelmez, sözleşme süresince ve uzayan dönemler için kiraya verenin bu hakkı devam eder.

Kiracının, kiralanan yerdeki faaliyet konusu sadece otel işletmeciliği olarak belirlenmiş olup kiralayanın yazılı izni alınmaksızın faaliyet konusundaki değişiklik sözleşmeye aykırılık teşkil edecek olup tahliye sebebi olarak kabul

Kiracı işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde işbu sözleşme konusu taşınmazı, demirbaşları ile birlikte tüm riskleri kapsayacak (all risk sigortası) şekilde sigorta Kiracı 15 (onbeş) gün içerisinde tüm riskleri kapsayan (all risk sigortası) sigorta ettirme yükümlülüğün' yerine getirmez ise, söz konusu sigorta kiraya veren tarafından yaptırılacak ve bu sigortanın yaptırılmasından doğan tüm sigorta prim ve benzeri mali yükümlülükler kiraya veren tarafından kiracıdan talep edilebilecektir.

Kiracı, kiralananı ….. şirketi’nden .... tarihinde halihazır durumu ile teslim almış olduğunu, işbu sözleşme gereğince kiralananın teslimi için başkaca işlem yapılmayacağını, beyan etmektedir.

Kiralanan yerin elektrik, su, doğalgaz, yakıt giderleri, yönetim gibi ortak giderleri ile kullanımdan doğan her türlü giderleri resim, harç ve vergiler kiracıya aittir. Taşınmazın Emlak Vergisi Kiralayan tarafından Çevre Temizlik Vergisi kiracı tarafından ödenecektir. Bunlara ilişkin ödemeler hiçbir surette kiraya verenden talep edilemeyeceği gibi, kira bedelinden mahsubu da talep edilemez. Ancak kiracı tarafından vade tarihini 7 (yedi) işgünü geçmesine rağmen ödenmemesi durumunda kiraya veren tüm bu giderleri gecikme cezaları ve faizi ile birlikte ödeyip, yaptığı ödemeyi ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kiracıdan talep edebilecektir. Bu durumda kiracı derhal ve nakden tüm ödemeleri işlemiş ve kiraya verene ödeyeceği ana kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte kiraya verene ödemek zorundadır.

Kiralanan yerde bulunan demirbaşlar işbu sözleşmenin devamı ve ayrılmaz bir parçası olan ekli "Demirbaş Listesi" başlıklı liste ile belirlenmiş olup, kiracı, kiralanan yerde bulunan demirbaş, eşya ve aletleri işbu sözleşme süresinin bitiminde tamamen ve çalışır vaziyette iade ile mükelleftir. Kiracı Teslim almış olduğu demirbaşlara ait periyodik bakımları düzenli olarak yapacak olup periyodik bakımı yapılmayan demirbaşların arızalarından dolayı kiralayandan herhangi bir bedel veya değişim talep İade edilemeyen demirbaşların bedeli rayiç bedel üzerinden kiraya verene ödenecektir.

Kiracı kiraladığı yeri özenle kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini, şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve varsa içinde oturanlara ve/veya komşularına karşı iyi davranmaya Aksi durumda kiraya veren Türk Borçlar Kanunu' nun 316. maddesi gereği sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Kiracı, kiraya verenin yazılı muvafakatini almadan kiralanan yerde tadilat ve eklenti İşbu kira sözleşmesi süresinden önce sözleşmede yer alan sebeplere dayanmaksızın kiralayan tarafından feshedilmesi durumunda, kiracı kira müddeti zarfında yapmış olduğu tüm eklenti ve tadilatlar için hak talebinde bulunacaktır. Ancak iş bu sözleşme süresinden önce kiracı tarafından feshedilmesi durumunda, kiracı, kira müddeti zarfında yapmış olduğu tüm eklenti ve tadilatlar için herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Kiracı tarafından yapılacak olan tamirat tadilat gibi uygulamalarda oluşabilecek kazalardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır. Kiracının, kiralanan taşınmazda yapacağı değişikliklerden dolayı Binanın yapı sınıfının değişmesi halinde oluşabilecek harç, vergi vs artışlarından kaynaklanan fiyat farkları, kiracı tarafından karşılanacak olup kiraya verenden talep edilemeyecektir.

Kiracı tarafından kiraya verenin yazılı muvafakati ile yapılacak tadilat ve eklentiler, imar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek olup, söz konusu değişiklikler için alınması gereken izin, ruhsat, onay her türlü masraf kiracı tarafındanödenecektir. Kiraya verene haber vermeksizin, kiralananda yapılan değişikliklerin eski hale getirilmesi ve oluşturduğu her türlü zarar kiracıdan talep edilebilecektir. Kiracı, bu masrafların kira bedelinden mahsubu veya bu masraflar gereği kira bedelinden indirim talep edemeyecektir. Kiracının, şirkette yapılacak hisse devirleri ad, unvan ve nev'i değişiklikleri, öncesinde de kiraya verenin yazılı muvafakatini alması zorunludur. Aksi hal, akde aykırılık kabul edilip tahliye sebebidir. Kiracı şirket ortaklarında, kiraya verenin yazılı izni alınmaksızın değişiklik akde aykırılık kabul edilip tahliye sebebi olduğunu taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Kiraya veren spa, restoran- kafe- pastane, çamaşırhane, terzi, kuaför alanlarında kiralananda kiracının alt kira ilişkisi kurmasına makul ve haklı bir gerekçesi olmadıkça muvafakat etmekten kaçınmayacak olup, kiracı da alt kiracılarının işbu sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacak, aksi durumda derhal alt kira ilişkisini sonlandıracaktır. Kiracının bu yükümlülüğünü ihlali durumunda kiraya verene işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı fesih hakkına

Kira sözleşmesi devam ettiği sürece stopaj, fon, s. kesintileri kiracı tarafından yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine yatırılacak ve bunlara ilişkin belge fotokopileri derhal kiraya verene ibraz edilecektir. Tüm bu ödemeler kira bedelinin dışında olup, hiçbir şekilde kiraya verenden talep edilmeyecektir.

Kiracı işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmezse kiraya veren tarafından kendisine Türk Borçlar Kanunu'nun maddesi gereği yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yazılı olarak 30 (otuz) gün süre verilecek, kiracının bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda kiraya veren işbu sözleşmeyi menfi ve müspet her türlü zarar ve ziyanını talep hakki saklı kalmak kaydıyla derhal ve tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İşbu sözleşme, kiracı tarafından 1 (bir) yıl öncesinden noter aracılığı ile yapılacak bildirim ile Bu süre şartına uyulması durumunda taraflar birbirinden sözleşmede yer alan diğer madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile herhangi bir hak, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi durumda, kiraya verenin her türlü menfi ve müspet zararını tazmin hakkı saklıdır.

Kiracının fesih bildirim süresine riayet etmeksizin kiralananı tahliye etmesi durumunda, tahliye tarihinden itibaren 1 yıllık kira bedelinı nakden ve defaten kiraya verene ödeyecektir. Kiracının sözleşmeyi hangi nedenden olursa olsun ihlal etmesi ve bu nedenle kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından feshedilmesi halinde, kiracı bu tarihten itibaren işleyecek 1 yıllık kira bedelinı nakden ve defaten kiraya verene ödeyecektir. Yine fesih bildirimin bulunulmasına rağmen kiracının, kiralananı 1 yıllık süreden önce tahliye etmesi durumunda, 1 yıllık sürenin sonuna kadar olan kira paraları kiracı tarafından nakden ve defaten ödenecektir.

İşbu sözleşmedeki yazışma ve tebligat usulünde noter aracılığı esas kabul edilmiştir. Tarafların işbu sözleşmede belirtmiş oldukları adresleri kanuni tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri 3 gün içerisinde karşı tarafa noterlik aracılığı ile bildirilmedikçe, bu adreslere yapılacak tebligatlar gereçli kabul edilecek ve kanunen usulüne uygun yapılmış bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

İşbu sözleşme hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir gerekçe ile geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini

Kira sözleşmesi süresinde kiracı şirketin iflası, bitmesi, aciz durumuna düşmesi, borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, hakkında icra takiplerine başlanmış olması halinde, kiraya veren hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kira sözleşmesini

İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi taraflarca eşit olarak ödenecektir.

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde ......Mahkemeleri ile icra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ... ilinde ...... tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve teat edilmiştir.

Kiraya Veren                                                                                                       Kiracı

 …… A.Ş.                                                                                                           …… A.Ş.

 

Ekler           :

1-İmza Sirküleri

2-CD ve Fotoğraflar

3-Demirbaş Listesi

*Kiralamak istediğiniz bir tesisiniz varsa teklifimizi öğrenmek için lütfen Kemal Cubukcu ile iletişime geciniz.

admin 03 Şubat, 2023 otel-kiralama-sözleşme